Subscribe Us

Header Ads

Slider Widget

Camera is a responsive/adaptive slideshow. Try to resize the browser window
It uses a light version of jQuery mobile, navigate the slides by swiping with your fingers
It's completely free (even though a donation is appreciated)
Camera slideshow provides many options to customize your project as more as possible
It supports captions, HTML elements and videos.

Các bài đăng gần đây

Altair® FluxMotor® Giải Pháp Thiết Kế Động Cơ Điện
Thinksmart-Altair-CanthoUniversity Technical Workshop in Cantho city
Đồng hành, kết nối thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
EDEM - giải pháp mô phỏng phân tích tối ưu thiết kế máy móc thiết bị nông nghiệp
Hội thảo trực tuyến: Thiết kế và tối ưu hóa các thiết bị mỏ để vận chuyển những vật liệu rời rạc tin cậy và bền vững hơn.
Hội thảo: "Ứng dụng phân tích mô phỏng tối ưu thiết kế cho sản xuất"
Altair CFD – Giải Pháp Mô Phỏng Toàn Diện Các Vấn Đề Cơ Học Chất Lỏng
Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào